Srila AC Bhakti Vedanta Swami Maharaja & Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaja “The Guardian of Devotion”

trio1973


His Divine Grace Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaja and His Divine Grace Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaja Prabhupada sharing the same Vyasasana at the opening ceremony of Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaja’s Sri Mayapur Chandrodoy Mandir. At the lower left is His Divine Grace Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaja, who is now the President Acharya of the Sri Chaitanya Saraswat Math.

In this photograph, Srila Govinda Maharaja is seen leading the kirtan by singing the Sanskrit prayer, Sri Sri Prabhupadapadma Stavakah, a devotional prayer to His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad [the guru of both Srila Sridhar Maharaja and Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaja]. Read More...